גרסת המובייל והטאבלט של האתר תעלה בימים הקרובים, לבינתיים אנו ממליצים להיכנס לאתר ממחשב שולחני או נייד.

ירושלים במלוא הדרה

משרד מכירות רח’ קינג דיוויד 16, ירושלים
טל׳ 972-2-502-5502
פקס 972-2-532-3532
OFFICE@JERUSALEMESTATES.COM

עב

The Ups and Downs

The last of the available apartments are dwindling in Buildings 6 and 7,

HaRimon and HaEsrog as our pool of buyers grows ever wider. Now, as we move closer to the project’s close, the ancient coins which first inspired the designers of Jerusalem Estates continue to thrill and excite, with the recent, fascinating archaeological discoveries more than two thousand years after the Chanukah story.

 

From those days, in this time

This week, the Israeli archaeological community was abuzz over the latest news from the excavations near Har Habayis, which revealed a Jewish half-shekel coin from the days of the Great Revolt at the end of Bayis Sheini:

 

In recent excavations at the site of Givat Haofel, to the south of Har Habayis, the remains of a magnificent public building from the time of Bayis Sheini, destroyed in 70 CE, were uncovered. Amid the ruins, dozens of Jewish coins from the period of the Great Revolt against the Romans (66-70 CE) were discovered, most of them bronze. Unusual and especially rare is a silver half-shekel coin from the third year of the revolt, found among the coins – one of the few ever found in historical excavations.

 

Jerusalem Estates’ Eastern Wall

Buildings 6 and 7, HaRimon and HaEsrog, are currently under construction, right near the luxurious facilities complex along the eastern border of Jerusalem Estates. The spacious, premium apartments are characterized by their exceptional design, upgraded specs and expansive Sukkah balconies. Many of the residences boast breathtaking views of the Har HaBayis, which illuminates the city’s eastern horizon.

 

Building 6, HaRimon: A Tradition Dating Back to Bayis Sheini

The symbol of Building 6, HaRimon, is an historic shekel coin bearing a branch with three pomegranates on one side, and a goblet on the other, according to leading numismatic experts.

 

But the Ramban, in his historical journey to Eretz Yisrael, tells of the coins shown to him by the elders of Acco, which according to tradition, depicted Aaron’s staff and a jar of mann. According to this, the Ramban ruled according to Rashi’s opinion in the Machlokes Rishonim about these sacred coins.

 

The following is the Lashon HaRamban:

“ברכני השם עד כה שזכיתי ובאתי לעכה [עכו] ומצאתי שם ביד זקני ארץ מטבע כסף מפותח פתוחי חותם, מצידו האחד כעין מקל שקד ומצדו השני כעין צלוחית, ובשני הצדדים סביב כתב מפותח באר היטב. והראו הכתב לכותיים וקראוהו מיד, כי הוא כתב עברי אשר נשאר לכותיים כמו שמוזכר בסנהדרין, קראו מן הצד האחד שקל השקלים, ומן הצד השני ירושלים הקדושה. ואומרים כי הצורות מקלו של אהרן שקדיה ופרחיה, ומן הצד השני צנצנת המן ושקלנו אותה בשלחנות ומשקלה עשרה כסף איסטרלינש, והם חצי האוקיא שהזכירה רבינו שלמה. וכן ראיתי מן המטבע ההיא בצורות ההן ובכתיבה ההיא חצי משקלה, והוא חצי השקל שהיו שוקלים לקרבנות. והנה נסתייעו דברי רבינו שלמה סיוע גדול…”

 

From that time until this day, in the eternal city:

Hashem has blessed me so that I have merited to come to Acco, and I found there, in the possession of the local elders, a coin engraved like the engraving of a signet ring. On one side, there is an image of an almond branch and on the other side, that of a jug; and on both sides there is clearly engraved writing. They showed this to the Samaritans and they immediately read it, because this Hebrew script is still used by the Samaritans, as is mentioned in Sanhedrin (21b).  On one side, they read “shekel of the shekalim,” and on the other side, “Yerushalayim Hakedosha.” And they say the images are Aharon’s staff with its almonds and blossoms, and the second image is the jar of manna. And we weighed it in a moneychanger’s shop, and its weight was 10 silver esterlins, and that is the half-ounce that Rabbeinu Shlomo (Rashi) mentioned.

 

Building 7, HaEsrog: The Bar Kochba Revolt

In an historic point of interest, the number of hadassim embossed on this coin (one myrtle branch and one willow branch), according to Rabbi Akiva, who was the Rav of Bar Kochba, differs from the coins of the Great Revolt at the end of Bayis Sheini.

 

Renewal in the Eternal City

From the very beginning of the development and construction of Jerusalem Estates, we worked with immense consideration for the historical aspect of the eternal city at whose heart we operate. Today, Jews across the Diaspora still raise their eyes to Yerushalayim, the city of our hopes and dreams, where the promise of the future lies nestled between its sacred stones, eagerly awaiting the complete redemption and the building of the Third Beis Hamikdash, speedily in our days.

 

Chanukah Sameach!

The Team at Jerusalem Estates